Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Podle požadavků MPSV se má sociální firma jakožto typ sociálního podniku držet čtyř principů: 

  • Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu (v našem případě deklarujeme snahu o rovnováhu ekonomického, sociálního a environmentálního prvku v našem podnikání) 
  • Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál (směřování firmy více ovlivňují všichni její pracovníci, aktivity firmy jsou zaměřeny na budování sociálního kapitálu) 
  • Specifické financování a použití zisku (zavázali jsme se, že více než polovinu zisku reinvestujeme zpět do rozvoje firmy a welfare zaměstnanců) 
  • Místní rozměr (uspokojujeme především místní potřeby a využíváme převážně místní zdroje – jsme firma pro Lanškroun a okolí)