Úvodní stránka » Informace » Zpracování údajů

 

 

Zpracovávání a zabezpečení osobních údajů

 

 1. Veškeré zpracovávání osobních údajů subjektů je prováděno v souladu s právními předpisy.
 2. Právním základem zpracování osobních údajů je

 

 1. a) splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 2. b) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a
 3. c) plnění oprávněných zájmů správce.

 

 1. V případě, že by mělo dojít ke zpracování osobních údajů z jiných zákonných důvodů a za jiným účelem, než je uveden v čl. 1.2 těchto podmínek, je k takovému zpracování nezbytný souhlas subjektu údajů.

 

 1. Veškeré dokumenty, jež obsahují osobní údaje subjektů, jsou vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovávány v prostorách správce a má k nim přístup pouze omezený počet určených zaměstnanců správce, nikoliv třetí osoby, vyjma osob, které jsou se správcem smluvně zavázány smlouvou o zpracování osobních údajů (externí účetní společnost, IT podpora apod.). Tyto osoby jsou však povinny chránit osobní údaje stejným způsobem jako správce.

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje v elektronické i tištěné podobě.

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje následujícími způsoby:

 

 1. a) shromáždění,
 2. b) uspořádání,
 3. c) uložení,
 4. d) vyhledání,
 5. e) použití ke stanoveným účelům,
 6. f) výmaz a zničení.

 

 1. Osobní údaje, jež jsou uchovávány elektronicky v interním softwaru, jsou chráněny proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických dat jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

 

 1. Osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny proti přístupu třetích osob omezeným přístupem správcem určených osob a dalšími technicko-bezpečnostními opatřeními, zejména fyzickým zabezpečením v uzamčených prostorách správce mimo dosah nepovolaných osob.

 

 1. V případě, že dojde k úniku osobních údajů subjektů či pokud takový únik hrozí z důvodu porušení zabezpečení osobních údajů, oznámí správce tuto skutečnost dozorovému úřadu do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

 

 1. K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.